Học tiếng Trung theo chủ đề. Việc nhớ các chữ Hán cơ bản thông dụng hàng ngày rất có ích cho bạn giao tiếp tiếng Trung tốt nhất (Phần 4). Với 500 chữ Hán cơ bản này. Các bạn hãy cùng tập ghép từ mới nhé.

Chữ Hán âm S có: 43 chữ

sài 賽 ( 赛 ) [tái/trại] thi đua.
sān 三 [tam] 3.
shān 山 [sơn/san] núi.
shàn 善 [thiện] lành, tốt.
shàng 上 [thượng] trên; [thướng] lên.
shāo 燒 ( 烧 ) [thiêu] đốt.
shǎo 少 [thiếu/thiểu] nhỏ; ít.
shé 蛇 [xà] con rắn.
shè 社 [xã] thần đất; hội; xã hội.
shēn 深 [thâm] sâu; kín; sẫm; lâu dài.
shén 什 [thập] 10; nào? gì?
shēng 生 [sinh] sống; mới; sinh ra.
shéi 誰 ( 谁 ) [thuỳ] ai? người nào?
shī 師 ( 师 ) [sư] thầy; đông đúc; noi theo.
shí 十 [thập] 10.
shí 石 [thạch] đá.
shí 實 ( 实 ) [thực] thật; đầy đủ; trái cây.
shí 時 ( 时 ) [thời] thời gian; thời vận.
shǐ 使 [sử/sứ] sai khiến; sử dụng; sứ giả.
shì 識 ( 识 ) [thức] hiểu biết; kiến thức.
shì 式 [thức] phép; công thức; hình thức.
shì 示 [thị] bảo cho biết; cáo thị. shì 是 [thị] đúng; tiếng «vâng» đồng ý; đó.
shì 室 [thất] nhà; đơn vị công tác; vợ (chính thất: vợ chính thức).
shì 事 [sự] sự việc; phục vụ.
shì 世 [thế] đời; đời người; thế giới.
shì 試 ( 试 ) [thí] thử; thi cử (khảo thí).
shōu 收 [thâu/thu] thu vào; thu thập.
shǒu 手 [thủ] tay; người gây ra (hung thủ).
shòu 壽 [thọ] sống lâu.
shòu 瘦 [sấu/sậu] gầy ốm; (thịt) nạc; chật.
shū 舒 [thư] duỗi ra; dễ chịu; thư thả.
shǔ 鼠 [thử] con chuột (lão thử).hoc-tieng-trung-theo-chu-de
shǔ 屬 ( 属 ) [thuộc] thuộc về; thân thuộc.
shù 數 ( 数 ) [số] số mục; shǔ [sổ] đếm.
shuǐ 水 [thuỷ] nước; sông ngòi.
shuō 說 ( 说 ) [thuyết] nói; thuyết phục.
sī 思 [tư/tứ] ý nghĩ; suy nghĩ; nghĩ đến.
sī 私 [tư] riêng tư; chiếm làm của riêng.
sī 司 [tư/ty] quản lý; nha môn; công ty.
sì 四 [tứ] 4.
suàn 算 [toán] tính toán; kể đến.
suǒ 所 [sở] nơi chốn; sở dĩ; sở hữu.

Chữ Hán âm T có: 27 chữ

tā 他 [tha] nó, hắn; (kẻ/việc) khác.
tā 它 [tha] cái đó (chỉ đồ vật).
tā 她 [tha] cô/bà ấy.
tài 太 [thái] rất, quá; rất lớn.
tán 談 ( 谈 ) [đàm] nói chuyện.
táng 堂 [đường] sảnh đường; rực rỡ.
táng 糖 [đường] đường (chất ngọt).
tè 特 [đặc] đặc biệt; đặc sắc.
téng 疼 [đông] đau đớn; thương xót.
tī 梯 [thê] cái thang.
tí 提 [đề] nâng lên (đề bạt, đề cao).
tí 題 ( 题 ) [đề] chủ đề, vấn đề.
tǐ 體 ( 体 ) [thể] thân thể; dáng vẻ.
tiān 天 [thiên] ông Trời; bầu trời; ngày.
tiáo 條 ( 条 ) [điều] cành; điều khoản.
tīng 聽 ( 听 ) [thính] nghe; nghe lời.
tíng 停 [đình] dừng lại; đình trệ.
tíng 庭 [đình] cái sân; nhà lớn.
tōng 通 [thông] thông suốt; giao thông.
tóng 同 [đồng] cùng nhau.
tǒng 統 ( 统 ) [thống] nối tiếp (truyền thống); thống nhất.
tóu 頭 ( 头 ) [đầu] đầu; đứng đầu.
tú 圖 ( 图 ) [đồ] đồ hoạ; toán tính (ý đồ).
tǔ 土 [thổ] đất.
tù 兔 [thố] con thỏ.
tuán 團 ( 团 ) [đoàn] bầy đoàn; đoàn thể.
tuì 退 [thoái] lùi lại (thoái lui); kém; cùn.

Chữ Hán âm W có: 15 chữ

wài 外 [ngoại] bên ngoài.
wán 完 [hoàn] xong (hoàn tất); đủ.
wàn 萬 ( 万 ) [vạn] 10000; nhiều; rất.
wáng 王 [vương] vua (gồm | và 三, ý nói vua phải thông suốt «thiên-địa-nhân»).
wǎng 往 [vãng] đã qua (≠ lái 來 [lai] lại).
wàng 望 [vọng] vọng trông; 15 âm lịch.
wěi 委 [uỷ] giao việc (uỷ thác); nguồn cơn. wèi 為 ( 为 ) [vi] làm; [vị] vì (ai/cái gì).
wèi 位 [vị] chỗ; vị trí; (các/chư) vị.
wén 文 [văn] vẻ sáng đẹp (văn vẻ).
wèn 問 ( 问 ) [vấn] hỏi han.
wǒ 我 [ngã] tôi; bản ngã.
wú 無 ( 无 ) [vô] không.
wǔ 五 [ngũ] 5.
wù 物 [vật] đồ vật; sự vật; vật chất.

Tìm hiểu về cách học tiếng trung chi tiết  tại đây 

 

 

The form you are trying to view has been unpublished.