Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản. Việc nhớ các chữ Hán cơ bản thông dụng hàng ngày rất có ích cho bạn giao tiếp tiếng Trung tốt nhất (Phần 2). Với 500 chữ Hán cơ bản này. Các bạn hãy cùng tập ghép từ mới nhé.

Chữ Hán âm F có: 15 chữ

fā 發 ( 发 ) [phát] phát ra.
fǎ 法 [pháp] phép tắc.
fǎn 反 [phản] trở lại; trái ngược.
fāng 方 [phương] cách, phép tắc.
fáng 房 [phòng] gian phòng.
fàng 放 [phóng] thả ra, đặt để, bỏ đi.
fēi 非 [phi] sai, trái.
fèi 費 ( 费 ) [phí] hao phí, phí tổn.
fēn 分 [phân] phân chia.
fèn 分 [phận] chức phận; thành phần.
fēng 風 ( 风 ) [phong] gió.
fó 佛 [phật] bậc giác ngộ, «bụt».
fú 服 [phục] y phục; phục tùng.
fù 附 [phụ] nương vào, phụ thuộc.
fù 付 [phó] giao phó.
fù 復 ( 复 ) [phục] trở lại, báo đáp.hoc-tieng-trung-giao-tiep-co-ban

Chữ Hán âm G có: 27 chữ

Học tiếng trung hoa 

gǎi 改 [cải] cải cách, sửa đổi.
gài 概 [khái] bao quát, đại khái.
gàn 乾 ( 干 ) [can] khô ráo.
gē 哥 [ca] anh (tiếng gọi anh ruột).
gé 格 [cách] cách thức, xem xét.
gé 革 [cách] da, bỏ đi, cách mạng.
gè 個 ( 个 ) [cá] cái, chiếc, cá lẻ.
gè 各 [các] mỗi một.
gēn 根 [căn] rễ, gốc gác.
gēng 更 [canh] canh (=1/5 đêm).
gèng 更 [cánh] càng thêm.
gōng 工 [công] người thợ, công tác.
gōng 功 [công] công phu, công hiệu. gōng 公 [công] chung, công cộng.
gòng 共 [cộng] cộng lại, gộp chung.
gǒu 狗 [cẩu] chó.
gù 固 [cố] kiên cố, cố nhiên.
guǎi 拐 [quải] lừa dối; cây gậy.
guān 觀 ( 观 ) [quan/quán] quan sát.
guān 關 ( 关 ) [quan] quan hệ.
guǎn 管 [quản] ống quản; quản l‎ý.
guāng 光 [quang] ánh sáng, quang.
guǎng 廣 ( 广 ) [quảng] rộng.
guī 規 ( 规 ) [quy] quy tắc.
guó 國 ( 国 ) [quốc] nước, quốc gia.
guǒ 果 [quả] trái cây; kết quả.
guò 過 ( 过 ) [quá] vượt quá; lỗi.

Chữ Hán âm H có: 27 chữ

hái 還 ( 还 ) [hài] còn hơn, cũng.
hǎi ( 海 ) [hải] biển.
hàn 漢 ( 汉 ) [hán] Hán tộc.
hǎo 好 [hảo] tốt đẹp.
hào 號 ( 号 ) [hiệu] số hiệu.
hào浩 [hạo] lớn; mênh mông.
hé 和 [hoà] hoà hợp.
hé 合 [hợp] hợp lại, phù hợp;
hěn 很 [ngận] rất, lắm.
hóng 紅 ( 红 ) [hồng] màu đỏ.
hóu 猴 [hầu] con khỉ.
hòu 後 ( 后 ) [hậu] ở sau, phía sau.
hǔ 虎 [hổ] cọp.
huá 華 ( 华 ) [hoa] đẹp; Trung Hoa. huà 畫 ( 画 ) [hoạ] tranh, vẽ tranh.
huà 劃 ( 划 ) [hoạch] kế hoạch; phân chia; nét bút (của chữ Hán).
huà 化 [hoá] biến hoá.
huà 話 ( 话 ) [thoại] lời nói;
huài 壞 ( 坏 ) [hoại] hư, xấu.
huán 還 ( 还 ) [hoàn] trở lại, trả lại.
huàn 換 ( 换 ) [hoán] thay đổi, tráo;
huí 回 [hồi] trở lại, một hồi, một lần.
huì 會 ( 会 ) [hội] tụ hội, dịp, có thể, hiểu.
hūn 婚 [hôn] hôn nhân.
huó 活 [hoạt] sống; hoạt động.
huǒ 火 [hoả] lửa.
huò 或 [hoặc] hoặc là.

Chữ Hán âm J có: 43 chữ

jī 基 [cơ] nền, cơ bản, cơ sở.
jī 機 ( 机 ) [cơ] máy móc; cơ hội.
jī 雞 ( 鸡 ) [kê] con gà.
jí 極 ( 极 ) [cực] rất, lắm; cùng tận.
jí 及 [cập] đến; kịp; cùng.
jí 級 ( 级 ) [cấp] cấp bậc.
jǐ 幾 ( 几 ) [kỷ] mấy? [cơ] cơ hồ.
jǐ 己 [kỷ] bản thân; can thứ 6.
jì 計 ( 计 ) [kế] kế toán; mưu kế.
jì 記 ( 记 ) [ký] ghi chép.
jiā 家 [gia] nhà.
jiā 加 [gia] thêm vào.
jiā 嘉 [gia] tốt đẹp; khen.
jiān 間 ( 间 ) [gian] ở giữa; gian nhà.
jiàn 見 ( 见 ) [kiến] thấy; kiến thức.
jiàn 件 [kiện] món, (điều) kiện.
jiàn 建 [kiến] xây dựng, kiến trúc.
jiāng 將 ( 将 ) [tương] sắp, sẽ.
jiào 叫 [khiếu] kêu, gọi.
jiào 教 [giáo] dạy; tôn giáo.
jiào 較 ( 较 ) [giảo] so sánh.
jiē 接 [tiếp] tiếp nhận; tiếp xúc. jiē 街 [nhai] đường phố.
jiē 階 [giai] bậc thềm.
jié 結 ( 结 ) [kết] kết quả; liên kết; hết.
jiě 解 [giải] giải thích; cởi; giải thoát.
jiě 姐 [thư] tiếng gọi chị, tiểu thư.
jīn 斤 [cân] một cân (=16 lạng).
jīn 金 [kim] vàng; kim loại.
jǐn 緊 ( 紧 ) [khẩn] gấp, khẩn cấp.
jìn 進 ( 进 ) [tiến] tiến tới.
jìn 近 [cận] gần.
jīng 京 [kinh] kinh đô.
jīng 經 ( 经 ) [kinh] trải qua; kinh điển.
jǐng 井 [tỉnh] cái giếng.
jiū 究 [cứu] nghiên cứu; truy cứu.
jiǔ 九 [cửu] 9.
jiù 舊 ( 旧 ) [cựu] xưa cũ; cố cựu.
jiù 就 [tựu] tựu thành, nên việc.
jù 具 [cụ] đủ, dụng cụ.
jué 覺 ( 觉 ) [giác] cảm giác, giác ngộ.
jué 決 ( 决 ) [quyết] quyết định.
jūn 軍 ( 军 ) [quân] quân đội.

Chữ Hán âm K có: 13 chữ

kǎ 卡 [ca] phiên âm «car, card».
kāi 開 ( 开 ) [khai] mở ra.
kàn 看 [khan, khán] xem.
kǎo 考 [khảo] khảo cứu; sống lâu.
ke 軻 [kha] tên thầy Mạnh Tử.
kě 可 [khả] có thể.
kè 克 [khắc] khắc phục. kè 客 [khách] khách khứa.
kè 課 ( 课 ) [khoá] bài học.
kǒng 孔 [khổng] cái lỗ; họ Khổng.
kǒng 恐 [khủng] sợ hãi, làm cho ai sợ.
kuài 快 [khoái] nhanh; vui; sắc bén.
kuǎn 款 [khoản] khoản đãi; khoản tiền.

Tìm hiểu về cách học tiếng trung chi tiết  tại đây 

 

The form you are trying to view has been unpublished.