“Lời nói chẳng mất tiền mua

Lựa lời chối khéo cho vừa lòng nhau.”

Trong công việc cũng như cuộc sống xã hội, có rất nhiều vấn đề bạn phải biết từ chối.

Vậy bạn đã biết cách từ chối khéo trong tiếng Anh? Hãy tham khảo qua bài viết này nhé:


1, I’d love to help you, but right now I’m really busy with….        

Tôi rất muốn giúp bạn nhưng bây giờ tôi lại đang bận với ….

2, I wish I could, but right now I need to focus on….
Tôi ước gì tôi có thể, nhưng bây giờ tôi cần phải tập trung vào.…

3, Normally I’d be able to, but right now I have to….
Bình thường tôi vẫn có thể giúp bạn được, nhưng bây giờ tôi lại phải ….

CÁCH NÓI “KHÔNG” VỚI MỘT LỜI ĐỀ NGHỊ
1, I appreciate the offer, but…
Tôi đánh giá cao lời đề nghị của bạn, nhưng …

2, That would be great, but I’m already working on….
Điều đó thật tuyệt, nhưng tôi vẫn đang bận …

3, Thank you for the offer, but my schedule is full at the moment.
Cảm ơn lời đề nghị của bạn, nhưng lịch trình của tôi đang kín hết rồi.

The form you are trying to view has been unpublished.