💝 Phím tắt Undo / Redo:
– Ctrl + Z: Hoàn tác hành động trước đó (nhiều cấp) – Undo.
– Ctrl + Y: Đi tới hành động tiếp đó (nhiều cấp) – Redo.

💝
Làm việc với Clipboard:
– Ctrl + C: Sao chép nội dung của ô được chọn.
– Ctrl + X: Cắt nội dung của ô được chọn.
– Ctrl + V: Dán nội dung từ clipboard vào ô được chọn.
– Ctrl + Alt+ V: Nếu dữ liệu tồn tại trong clipboard: Hiển thị hộp thoại Paste Special.

💝
Các phím tắt chỉnh sửa ô bên trong:
– F2: Chỉnh sửa ô đang chọn với con trỏ chuột đặt ở cuối dòng.
– Alt + Enter: Xuống một dòng mới trong cùng một ô.
– Enter: Hoàn thành nhập 1 ô và di chuyển xuống ô phía dưới.
– Shift + Enter: Hoàn thành nhập 1 ô và di chuyển lên ô phía trên.
– Tab / Shift + Tab: Hoàn thành nhập 1 ô và di chuyển đến ô bên phải / hoặc bên trái.
– Esc: Hủy bỏ việc sửa trong một ô.
– Backspace: Xóa ký tự bên trái của con trỏ văn bản, hoặc xóa các lựa chọn.
– Delete: Xóa ký tự bên phải của con trỏ văn bản, hoặc xóa các lựa chọn.
– Ctrl + Delete: Xóa văn bản đến cuối dòng.
– Ctrl + ; (dấu chấm phẩy): Chèn ngày hiện tại vào ô.
– Ctrl + Shift + : (dấu hai chấm): Chèn thời gian hiện tại.

💝
Chỉnh sửa các ô hoạt động hoặc lựa chọn:
– Ctrl + D: Copy nội dung ở ô bên trên.
– Ctrl + R: Copy ô bên trái.
– Ctrl + “: Copy nội dung ô bên trên và ở trạng thái chỉnh sửa.
– Ctrl + ‘: Copy công thức của ô bên trên và ở trạng thái chỉnh sửa.
– Ctrl + –: Hiển thị menu xóa ô / hàng / cột.
– Ctrl + Shift + +: Hiển thị menu chèn ô / hàng / cột.
– Shift + F2: Chèn / Chỉnh sửa một ô comment.
– Shift + F10, sau đó M: Xóa comment.
– Alt + F1: Tạo và chèn biểu đồ với dữ liệu trong phạm vi hiện tại.
– F11: Tạo và chèn biểu đồ với dữ liệu trong phạm vi hiện tại trong một sheet biểu đồ riêng biệt.
– Ctrl + K: Chèn một liên kết.
Enter (trong một ô có chứa liên kết): Kích hoạt liên kết.

💝
Ẩn và Hiện các phần tử:
– Ctrl + 9: Ẩn hàng đã chọn.
– Ctrl + Shift + 9: Bỏ ẩn hàng đang ẩn trong vùng lựa chọn chứa hàng đó.
– Ctrl + 0 (số 0): Ẩn cột được chọn.
– Ctrl + Shift + 0 (số 0): Bỏ ẩn cột đang ẩn trong vùng lựa chọn.

💝
Lưu ý: Trong Excel 2010 không có tác dụng, để hiện cột vừa bị ẩn, nhấn: Ctrl + Z.
– Alt + Shift + Mũi tên phải: Nhóm hàng hoặc cột.
– Alt + Shift + mũi tên trái: Bỏ nhóm các hàng hoặc cột.

Bạn cùng tìm hiểu thêm các khóa học excel online tại Edumall để quá trình chinh phục excel thật thành công nhé.

The form you are trying to view has been unpublished.