Đàm phán là một kỹ năng rất cần thiết trong công việc, và tiếng Anh là một công cụ tối quan trọng để bạn tự tin bước vào phòng đàm phán. Hãy cùng Edumall nắm bắt những mẫu câu đàm phán thực dụng nhất trong tiếng Anh qua bài học hôm nay nhé!

 

 

Khi muốn đưa ra đề nghị khi đàm phán

1. We’re interested in buying 10 cars.
Chúng tôi muốn mua 10 chiếc xe hơi.

2. We must have delivery as soon as possible.
Chúng tôi phải được giao hàng sớm nhất có thể.

3. We could possibly deliver by August.
Chúng tôi có thể giao hàng trước tháng Tám.

4. That could be all right, as long as you pay more for a longer period.
Như vậy cũng được, với điều kiện anh phải trả nhiều hơn nếu thời gian kéo dài hơn.

5. We can do that, providing you make a down payment.
Chúng tôi có thể chấp nhận, miễn là anh đặt cọc trước.                    

Thể hiện sự đồng tình với quan điểm của đối tác

6. I agree with you on that point.
Về điểm đó, tôi đồng ý với anh.

7. That’s a fair suggestion.
Đó là một đề xuất hợp lý.

8. You have a strong point there.
Đó là một ý kiến thuyết phục.

9. I think we can both agree that…
Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều đồng ý rằng…

10. I don’t see any problems with/ harm in…
Tôi không thấy có bất cứ vấn đề gì trong việc…

Nếu không đồng ý, hãy từ chối một cách thật khéo léo

11. I’m afraid not. It’s company policy.
Tôi e là không được. Đó là chính sách của công ty.

12. I’m sorry, we can’t agree to that.
Tôi rất tiếc, chúng tôi không thể đồng ý điều đó.

13. I understand where you’re coming from, however…
Tôi hiểu những điều anh muốn nói, tuy nhiên…

14. I’m afraid I had something different in mind.
Tôi e rằng những điều tôi nghĩ có đôi chút khác biệt.

15. If you look at it from my point of view, you’ll see that…
Nếu nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của tôi, anh sẽ thấy rằng…

The form you are trying to view has been unpublished.