Làm tròn trong Excel là một trong những việc rất quan trọng mà người sử dụng Excel cần sử dụng, nhưng việc làm trong trong Excel không chỉ đơn giản là ROUND mà còn rất nhiều hàm, cách thức khác để làm tròn trong Excel.

1. Làm tròn trong Excel bằng hàm ROUND

Việc làm trong trong Excel bằng hàm ROUND là cách cơ bản nhất để làm tròn trong Excel.

Hàm ROUND có cú pháp như sau:

=ROUND(number, num_digits)

 

trong đó:

– number: số cần làm trong

– num_digits: số chữ số cần làm tròn

Nếu chúng ta nhập một giá trị dương cho num_digits thì sẽ làm tròn về phía sau phần thập phân hoặc âm cho num_digits sẽ làm tròn hàm chục, trăm, nghìn… như ví dụ sau:

2. Làm tròn trong Excel với hàm ROUNDUP – làm tròn lên

Hàm ROUNDUP có cú pháp tương tự như hàm ROUND nhưng sẽ làm tròn lên giá trị “lớn hơn” giá trị numberchứ không làm tròn như bình thường như hàm ROUND

3. Làm tròn trong Excel với hàm ROUNDDOWN – làm tròn xuống

Hàm ROUNDDOWN có cú pháp tương tự như hàm ROUND nhưng sẽ làm tròn xuống giá trị “nhỏ hơn” giá trị number chứ không làm tròn như bình thường như hàm ROUND

4. Làm tròn trong Excel với hàm MROUND – làm tròn lẻ

Hàm MROUND trả về một số được làm tròn nhưng với số đơn vị làm tròn là số lẻ chứ không chẵn như hàm ROUND. Ví dụ như làm tròn đến 0.5, 0.25, …

Ví dụ, chức năng này có thể được sử dụng để;

– Làm tròn giá xuống mức 0.05 gần nhất

– Làm tròn đến 30 phút gần nhất

Hàm MROUND có cú pháp là =MROUND(numbermultiple) với number là giá trị cần làm tròn và multiple là phần lẻ cần làm tròn đến.

5. Làm tròn trong Excel với hàm CEILING – làm tròn bằng việc xác định trần

Hàm CEILING có cú pháp là:

=CEILING(numbersignificance)

Hàm CEILING có thể xem là sự kết hợp của hàm MROUND và hàm ROUNDUP.

Hàm CEILING sẽ làm tròn đến số lẻ như hàm MROUND nhưng đảm bảo sẽ luôn…làm tròn lên như hàm ROUNDUP

6. Làm tròn trong Excel với hàm FLOOR – làm tròn bằng việc xác định trần

Hàm FLOOR có cú pháp là:

=FLOOR(numbersignificance)

Hàm FLOOR có thể xem là sự kết hợp của hàm MROUND và hàm ROUNDDOWN.

Hàm FLOOR sẽ làm tròn đến số lẻ như hàm MROUND nhưng đảm bảo sẽ luôn…làm tròn xuống như hàm ROUNDDOWN

7. Làm tròn trong Excel với hàm INT – lấy phần Nguyên

Hàm INT có công dụng lám phần Nguyên trong số mà chúng ta cần, Phần Nguyên sẽ là số tự nhiên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng số cần xác định.

Ví dụ: Phần Nguyên của -23.2 sẽ là -24 trong khi làm ROUND đến 0 của -23.2 là -23

8. Làm tròn trong Excel với hàm TRUNC – kết hợp giữa lấy phần Nguyên và hàm ROUND

Hàm TRUNC là sự kết hợp giữa hàm INT và hàm ROUND.

Hàm TRUNC có cú pháp là:

=TRUNC(number[num_digits])

Hàm TRUNC sẽ lấy số lớn nhất có số ký tự quy định trong num_digits nhỏ hơn number. Nếu chúng ta không nhập thì mặc định num_digits sẽ là 0, lúc này hàm TRUNC sẽ giống với hàm INT

9. Làm tròn trong Excel với hàm ODD – lấy số lẻ

Hàm ODD sẽ giúp chúng ta lấy số lẻ gấn nhất (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) số cần tìm. Hàm ODD sẽ lấy giá trị xa nhất so với số 0 và gần nhất với số của chúng ta.

Nếu ODD của số âm sẽ lấy số lẻ gần nhất nhỏ hơn số cần tìm, còn ODD của số dương sẽ lấy số lẻ gần nhất lớn hơn số cần tìm.

10. Làm tròn trong Excel với hàm EVEN – lấy số chẵn

Hàm EVEN sẽ giúp chúng ta lấy số chẵn gấn nhất (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) số cần tìm. Hàm EVEN sẽ lấy giá trị xa nhất so với số 0 và gần nhất với số của chúng ta.

Nếu EVEN của số âm sẽ lấy số chẵn gần nhất nhỏ hơn số cần tìm, còn EVEN của số dương sẽ lấy số chẵn gần nhất lớn hơn số cần tìm.

Bổ sung: Định dạng số trong Excel

Ý tưởng của cách này không hẳn là làm tròn mà chúng ta sẽ định dạng số trong Excel chỉ hiển thị số chữ số mà chúng ta mong muốn.

Để định dạng, chúng ta chọn như sau: Vào [Ribbon] Home -> Group Number -> và chọn Increase Decimal để tăng số chữ số sau dấu thập phân hoặc chọn Decrease Decimal  để giảm số chữ số sau dấu thập phân.

Nguồn: myexcelonline

Tham khảo thêm: 25 mẹo & thủ thuật Excel hàng đầu về lệnh truy vấn nguồn

The form you are trying to view has been unpublished.